ARTIKEL 1: ORGANISATIE

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de online wedstrijd "Boerenjaar wedstrijd" die loopt van 07/01/20 tot 18/02/20 en die de firma Hotel Hungaria in samenwerking met Boerenbond organiseert via de online Boerentrots-kanalen, met name Facebook, Instagram en www.boerentrots.be (hierna de “Wedstrijd” genoemd).
De Wedstrijd verloopt volgens dit wedstrijdreglement. Wie deelneemt aan deze Wedstrijd verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit wedstrijdreglement en aanvaardt onderstaande voorwaarden. De organisatie van de Wedstrijd berust bij Boerenbond met maatschappelijke zetel gevestigd te Diestsevest 40, 3000 Leuven en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0676.461.073 (hierna de “Organisator” genoemd).
De Organisator kan gecontacteerd worden via volgend e-mailadres: info@boerentrots.be of volgend telefoonnummer: 016 28 60 00

ARTIKEL 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Deelname aan de Wedstrijd is toegestaan voor iedereen die op het ogenblik van de deelname aan de Wedstrijd 18 jaar of ouder is en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd officieel gedomicilieerd is in België. [Bovendien dient men over een profiel op Facebook/Instagram te beschikken.]

  [Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen van de ouders of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan elke verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd of kan het recht op een prijs worden afgenomen.]
 2. De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de Wedstrijd. Bovendien bevat de Wedstrijd geen aankoopverplichting.
 3. Iedere deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijving gebeurt op naam van de deelnemer. Indien een deelnemer zich inschrijft met meerdere accounts, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem of haar te diskwalificeren.
 4. Personeelsleden, medewerkers en onderaannemers van de Organisator, alsook hun inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
 5. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden of zonder de verplichte informatie te vermelden, verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer er twijfel is over de identiteit van de deelnemer.

ARTIKEL 3: WEDSTRIJDVERLOOP

 1. De Wedstrijd loopt van 07/11/19 tot 18/12/19.
 2. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer het wedstrijdformulier op https://www.boerentrots.be/boerenjaar invullen.
 Door deel te nemen aan de wedstrijd ondertekent de deelnemer ook het #Boerentrots manifest. De 6 deelnemers die de multiple choice wedstrijdvraag juist beantwoorden én wiens antwoord het antwoord op de schiftingsvraag het dichts benadert, winnen een prijs.  De schiftingsvragen zijn:
  Wedstrijd 1: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 14 januari 2020 om 20u59?
  Wedstrijd 2: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 21 januari 2020 om 20u59?
  Wedstrijd 3: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 28 januari 2020 om 20u59?
  Wedstrijd 4: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 04 februari 2020 om 20u59?
  Wedstrijd 5: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 11 februari 2020 om 20u59?
  Wedstrijd 6: Hoeveel mensen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op 18 februari 2020 om 20u59?
 3. Onze jury kiest de winnaar volgens volgende vooropgestelde beoordelingscriteria: naleving van het reglement en nauwkeurigheid van het antwoord op de schiftingsvraag. De jury is samengesteld uit werknemers van Hotel Hungaria en Boerenbond. De jury neemt een beslissing op 
  Donderdag 16 januari
  Donderdag 23 januari
  Donderdag 30 januari
  Donderdag 06 februari
  Donderdag 11 februari

  Donderdag 18 februari

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. De zes winnaars ontvangen volgende prijzen: 
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de tweede wedstrijd:
   1x het recht op één jaar gratis chips. 
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de eerste wedstrijd:
   1x het recht op een kookworkshop met Giovani Oosters. 
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de derde wedstrijd:
   1x het recht op een Vespatrip in Haspengouw.  
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de vierde wedstrijd:
   1x het recht op een bed-and-breakfast weekend.
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de vijfde wedstrijd:
   1x het recht op een feestje op de Ravot speelboerderij. 
  • Dichtste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag van de zesde wedstrijd:
   1x het recht op een valentijnsetentje in het Hof van Cleve.
  • De prijs die wordt gewonnen, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs met producten van gelijke waarde te wisselen.
 2. De winnaars worden op de hoogte gesteld via mail, binnen een maximumtermijn van 10 dagen na afloop van de Wedstrijd. Indien de winnaars niet reageren op de contactname van de organisator binnen de 30 dagen na de éénmalige contactname, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar aan te duiden. 

ARTIKEL 5: TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

 1. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude, alsook elke ongeldige inzending kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing is vereist. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de Wedstrijd worden beschouwd als misbruik of fraude.
Deelnemers mogen de Wedstrijd bovendien niet gebruiken om:


  - Politieke of religieuze ideeën te uiten;


  - te kwetsen, te schelden, te discrimineren of seksuele toespelingen te maken.
Inzendingen mogen niet in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden en mogen de Organisator, met haar gelieerde ondernemingen en/of haar merken op geen enkele wijze schaden.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen in geval van ongeldige inzendingen, fraude, bedrog en/of kwade trouw, inclusief de mogelijkheid om de teruggave te vragen van een mogelijks reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief ,nbvcimago-schade).
 
 2. De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag, het bepalen van de winnaar en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd (per brief, e-mail of telefonisch), met de Organisator, noch zal er nadere uitleg worden gegeven. Problemen bij de uitlegging of toepassing van dit reglement worden onafhankelijk door de organisator beslist.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres, adres, alsook uw antwoorden) van elke deelnemer worden door de Organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).
Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de Wedstrijd en voor de aanduiding van en communicatie met de winnaars van de Wedstrijd.
Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de Organisator.
Door het deelnemen aan de Wedstrijd:
  1. Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Wedstrijdreglement;
  2. Bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Privacyverklaring van de Organisator;
  3. Geeft u de Organisator uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van uw foto met naam op de website en andere kanalen van de Organisator indien u een prijs wint.
 2. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://boerentrots.be/privacybeleid
  1. Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de Organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar [info@boerentrots.be]
  2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen van de Organisator.

ARTIKEL 7: HET REGLEMENT

 1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de Wedstrijd zal treffen.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd en het wedstrijdreglement te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van overmacht.
 3. Het wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Ingeval van betwistingen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, inhoud, uitvoering en beëindiging van het wedstrijdreglement zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.