Algemene voorwaarden Boerentrots.be

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op deze website met al zijn gegevens. Boerentrots.be is een activiteit van Boerenbond vzw (BTW-nummer BE-0676.461.073) gevestigd op Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN.

Eenzijdige wijziging

Boerenbond vzw is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van tevoren aan de betrokkenen gecommuniceerd worden.

Geheimhoudingsbeding & intellectuele rechten

Citeren en refereren

Citeren en refereren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond.
Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ('betalende dienstverlening') of op websites met advertising.
Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.

Linken

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar de Boerentrots-website. Deze website bevat links naar andere websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.
De Boerentrots-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Boerenbond controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Boerenbond en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Boerenbond de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Privacy

Deze website wordt beheerd door Boerenbond vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Boerenbond vindt de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we je informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die je via deze website aan Boerenbond verstrekt. Wanneer je de website bezoekt louter om informatie te vinden over Boerentrots, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om campagnemateriaal aan te vragen of contact op te nemen), kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals je voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer …) mee te delen. Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Boerenbond ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Je garandeert dat de gegevens die je aan Boerenbond meedeelt aan jou toebehoren, of althans dat je toestemming geeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond mee te delen. Boerenbond kan je de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruikmaakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Boerenbond verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.
Boerenbond zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in de privacy policy.
De persoonsgegevens die Boerenbond verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Boerenbond een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

Boerenbond verwerkt de persoonsgegevens om met jou in contact te treden, om jou de producten of diensten te kunnen leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je hebt geregistreerd, om je te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.
Je kan Boerenbond ook laten weten als je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Update van deze privacyverklaring

Boerenbond kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Een meer gedetailleerde uiteenzetting over deze privacyverklaring kan je lezen in de privacy policy.

Eigendomsvoorbehoud

De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ...) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Boerenbond vzw of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid van Boerenbond

De informatie op de Boerentrots website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Boerenbond streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Boerenbond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Boerenbond is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Voorwaarden met betrekking on-line verkoop

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Boerenbond, een VZW met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40 te 3000 Leuven, BTW BE 0676.461.073, (hierna 'Boerenbond') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boerenbond moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boerenbond aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boerenbond niet. Boerenbond is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boerenbond is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Boerenbond. Boerenbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

  • Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel.
u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. . Door op “afrekenen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen.
Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen. Door op “Doorgaan met verzenden” te klikken  krijgt u de kans een ander leveringsadres op te geven indien dit verschillend is van het facturatieadres. De knop “Ga naar betalen” geeft de mogelijkheid de gewenste betaalmethode te kiezen, hier hebt u nogmaals de mogelijkheid een ander leveringsadres in te voegen. “bestelling nakijken geeft je een laatste mogelijkheid tot nazicht van je geplaatste bestelling. “bestelling voltooien” leidt je naar de gekozen betaalmethode waar de betaling kan afgerond worden Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. 
  • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 
    via kredietkaart
    via bankkaart 

Boerenbond is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
 
Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).
Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de ”volledige terugbetaling” van het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen.
 
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend in België geleverd.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op de opgegeven locatie geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. (hierbij worden de leveringsmodaliteiten van Bpost gehanteerd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Boerenbond.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Boerenbond was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Boerenbond. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boerenbond te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boerenbond.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; 


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen, vergezeld door een kopie van de leveringsbon. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boerenbond zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Boerenbond alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Boerenbond op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Boerenbond wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Boerenbond geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Boerenbond betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Boerenbond klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Boerenbond.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Boerenbond zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Boerenbond is bereikbaar op het telefoonnummer 016 28 60 00, via e-mail op info@boerenbond.be of per post op het volgende adres Diestsevest 40, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.