Algemene voorwaarden Boerentrots.be

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op deze website met al zijn gegevens. Boerentrots.be is een activiteit van Boerenbond vzw (Ondernemingsnummer 0676.461.073) gevestigd op Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN.

Eenzijdige wijziging

Boerenbond vzw is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van tevoren aan de betrokkenen gecommuniceerd worden.

Geheimhoudingsbeding & intellectuele rechten

Citeren en refereren

Citeren en refereren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond.

Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ('betalende dienstverlening') of op websites met advertising.

Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.

Linken

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar de Boerentrots-website. Deze website bevat links naar andere websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

De Boerentrots-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Boerenbond controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Boerenbond en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Boerenbond de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Privacy

Deze website wordt beheerd door Boerenbond vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Boerenbond vindt de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we je informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die je via deze website aan Boerenbond verstrekt. Wanneer je de website bezoekt louter om informatie te vinden over Boerentrots, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om campagnemateriaal aan te vragen of contact op te nemen), kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals je voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer …) mee te delen. Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Boerenbond ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Je garandeert dat de gegevens die je aan Boerenbond meedeelt aan jou toebehoren, of althans dat je toestemming geeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond mee te delen. Boerenbond kan je de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruikmaakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Boerenbond verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Boerenbond zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in de privacy policy.

De persoonsgegevens die Boerenbond verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Boerenbond een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

Boerenbond verwerkt de persoonsgegevens om met jou in contact te treden, om jou de producten of diensten te kunnen leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je hebt geregistreerd, om je te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

Je kan Boerenbond ook laten weten als je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Update van deze privacyverklaring

Boerenbond kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Een meer gedetailleerde uiteenzetting over deze privacyverklaring kan je lezen in de privacy policy.

Eigendomsvoorbehoud

De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ...) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Boerenbond vzw of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid van Boerenbond

De informatie op de Boerentrots website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Boerenbond streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Boerenbond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Boerenbond is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.